Hình dáng: Ký tự la mã

Màu sắc: đen

Vị trí xăm: Gáy cổ

Hình dạng la mã phía sau cổ