Hình xăm: Hình đồng hồ

Vị trí: Cánh tay

Hình xăm hình đồng hồ