Hình dáng : Chim cứu với hoa lá

Vị trí xăm : Lưng, chân

Màu sắc: Đen, trắng

Hình xăm chim cú với hoa