Hình dáng : cánh đại bàng

Màu sắc: Đủ màu sắc

Vị trí xăm : Vai, cổ tay, chân

Hình nửa cánh chim đại bàng